Winkelmand

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de winkel Morgana Damminga aan de Venlosingel 21-1 op de woonboulevard in Arnhem -Zuid

Artikel 1. Definities

De verkoper / opdrachtnemer;

Matrassen Centrum Gebroeders Damminga BV

Venlosingel 21-1

6845 JL Arnhem

Telefoonnummer: +31 (0)264425108 (tijdens openingstijden bereikbaar)

E-mailadres: arnhem@morgana.nl

KvK-nummer: 09078496
Btw-identificatienummer: NL801970775B01

De koper / afnemer; degene die de verkoop- overeenkomst ondertekent.

Artikel 2. De geldigheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke koopovereenkomst gesloten tussen koper en verkoper.

Artikel 3. De offerte.

De geldigheid van onze offertes is twee weken na datum, tenzij anders vermeld op de offerte.

Artikel 4. De overeenkomst.

De aanbetaling. Bij aankopen van speciale maten die specifiek geproduceerd moeten worden, is verkoper gerechtigd een aanbetaling van 25% te vragen.
b. Prijswijziging. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de levering van de goederen een prijsstijging is opgetreden zal deze door ons niet doorberekend worden.
c. Eigendomsvoorbehoud. Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van verkoper. Afnemer is verplicht zorgvuldig met de artikelen om te gaan, mag deze niet doorverkopen of belenen. Dit alles totdat de gehele koopsom en evt. daarbij komende kosten betaald zijn.

Artikel 5. De levertijd.

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht.
b. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze termijn is gelijk aan de vermoedelijke levertermijn met een maximum van 6 weken.
c. Bij overschrijding van deze onder b genoemde termijn heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat door verkoper annulerings-kosten in rekening worden gebracht.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd is de verkoper bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade hoe dan ook genaamd.

Artikel 6. De betaling.

Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij levering.
b. Betaling per bank/giro. U kunt ook betalen door overmaking van het factuurbedrag op onze bankrekening. Voorwaarde is dat het bedoelde bedrag op onze rekening is bijgeschreven alvorens tot levering van de goederen overgegaan kan worden.
c. Betaling via betaalautomaat/pin. Deze betalingsmogelijkheid is aanwezig in de winkel en bij bezorging door onze eigen bezorgers. Voorwaarde ook bij deze vorm is dat er betaald is alvorens tot levering van de goederen overgegaan kan worden.

Artikel 7. Annulering.

Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de verkoper / opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is.

Artikel 8. De garantie.

De garantie is volgens de voorwaarden die door de fabrikant gehanteerd worden.
b. Garantiebepaling. Indien bij beoordeling c.q. reparatie blijkt dat de klacht niet onder de garantie valt zijn de kosten, volgens het dan geldende tarief voor voorrijkosten en reparatiekosten, voor rekening van de koper.

Artikel 9. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een fysieke vestiging van  de winkel Morgana Damminga geldt dat ruilen is toegestaan binnen veertien (14) dagen na aankoop in de winkel Morgana Dammingal. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.  Mits het gekochte niet is gebruikt en/of gewassen en in originele staat wordt teruggebracht in de winkel.

 Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op de volgende datum: 14/03/2019.

Algemene voorwaarden: Webshop Damminga.nl 

 1. Toepasselijkheid

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Webshop Damminga.nl  en op alle met  Webshop Damminga.nl  aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Webshop Damminga.nl is ingestemd.

1.5 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met  Webshop Damminga.nl  in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Webshop Damminga.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7  Door het gebruik van de internetsite van  Webshop Damminga.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8  Webshop Damminga.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Webshop Damminga.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 • de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
 • een offerte door de Koper is getekend en door Webshop Damminga.nlis ontvangen ingeval door Webshop Damminga.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
 • de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Webshop Damminga.nl  via elektronische weg is verzonden en door  Webshop Damminga.nl is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.

2.6 Koper en Webshop Damminga.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Voornamelijk ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van  Webshop Damminga.nl  zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.  Webshop Damminga.nl is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Webshop Damminga.nl  in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Webshop Damminga.nl worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het formaat of gewicht van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld.

 1. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 • Betalen via iDEAL;
 • Betalen via Creditcard;
 • Betalen via Paypal;
 • Betalen via Bancontant / Mistercash;
 • Betalen via SOFORT Banking;
 • Achteraf betalen via Klarna

4.2  Webshop Damminga.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.

4.4 In het geval door Webshop Damminga.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.5 Niet van toepassing

4.6 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.7 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Webshop Damminga.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen hebben moeten maken.

4.8 In geval van niet-tijdige betaling is Webshop Damminga.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 1. Levering en leveringstijd 

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Webshop Damminga.nl ernaar om bestellingen die voor 12 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst de zelfde werkdag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Webshop Damminga.nl  kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar fysieke vestiging of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 150,-. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

5.3  Prijswijzigingen en verkeerd weergegeven prijzen
Wij doen ons uiterste best om alle prijsinformatie op onze website zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er door een wijziging door de leverancier of door een verkeerd ingevoerd bedrag een verschil is in de weergegeven prijs. Op dat moment behouden wij ons het recht om uw bestelling niet te leveren tegen de lager weergegeven prijs. Uiteraard nemen wij hierover contact met u op. U heeft op dat moment de mogelijkheid om alsnog te beslissen of we uw bestelling in behandeling mogen nemen of dat u afziet van de bestelling.

 1. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een fysieke vestiging van  Webshop Damminga.nl geldt dat ruilen is toegestaan binnen veertien (14) dagen na levering bij Webshop Damminga.nl. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.  Mits het gekochte niet is gebruikt en in originele staat wordt teruggestuurd.

6.2 Overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen bij  Webshop Damminga.nl, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.

6.3  De bij Webshop Damminga.nl bestelde producten die voor Koper speciaal gemaakt zijn in kleur en/of maat kunnen niet worden geannuleerd of  zonder meer teruggestuurd worden.

6.4 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in lid  6.2 gebruik heeft gemaakt, dan draagt  Webshop Damminga.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument-Koper betaalde bedrag van product in kwestie. De terug betaling vindt plaats na terug ontvangst van de goederen.

6.5 De directe kosten van terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument-Koper.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met  Webshop Damminga.nl   is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Webshop Damminga.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.  Webshop Damminga.nl vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.

8.2 De aansprakelijkheid van Webshop Damminga.nl is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Webshop Damminga.nl.

8.3  Webshop Damminga.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 In het geval de Koper via Webshop Damminga.nl een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan geldenten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Webshop Damminga.nl of de fabrikant zijn verricht;

– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.6 De Koper is gehouden  Webshop Damminga.nl  te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Webshop Damminga.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat Webshop Damminga.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Webshop Damminga.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 1. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is  Webshop Damminga.nl  niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Webshop Damminga.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Webshop Damminga.nl , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 1. Persoonsgegevens

11.1 Webshop Damminga.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.

11.2 Webshop Damminga.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van  Webshop Damminga.nl  of overeenkomsten gesloten met Webshop Damminga.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 1. Diversen

13.1  Webshop Damminga.nl is gevestigd te (6845JL ) Arnhem, Venlosingel 21-1 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem nr. 090.78.496 . U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 026-4425108  of via het e-mailadres: Arnhem@morgana.nl

Het BTW-identificatienummer is NL 814475358.B01

13.2  Webshop Damminga.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.

0